Usnesení ZO (2019)
Usnesení ZO č.7
Usnesení z 6. zasedání ZO Lukov
Usnesení z 5. zasedání ZO
Usnesení 4. ZO Lukov
Usnesení z 3. ZO Lukov
Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce Lukov