Usnesení ZO

Usnesení z 5. zasedání ZO


Usnesení 4. ZO Lukov


Usnesení z 3. ZO Lukov


Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce Lukov